Regulamin

Regulamin sklepu MISTA

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.mistabags.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.mistabags.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mistabags.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.mistabags.pl, prowadzony jest przez Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9.x lub nowszej z włączoną obsługą Javy, lub

b) Google Chrome w wersji 40.x lub nowszej z włączoną obsługą Javy,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mistabags.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może dokonać zakupu w Sklepie dokonując rejestracji, a także bez dokonania rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mistabags.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Mista - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki.

4.11. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.

4.12. Sklep internetowy www.mistabags.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

4.13. W przypadku braku w magazynie wybranego przez Klienta towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Klienta wiadomość e-mail z informacją. Klient może w tej sytuacji otrzymać zwrot zapłaconej kwoty bądź wymienić towar na inny.V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką kurierską za pobraniem. Koszty dostawy zostaną wskazane każdorazowo w czasie składania Zamówienia. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.

5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy i wynosi od 2 do 14 dni roboczych.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 40 1160 2202 0000 0001 6575 4363

b) poprzez szybkie przelewy Shoplo

c) kartą płatniczą:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

7.3. Aby zachować termin, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

8.2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.3. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.4. Jeżeli Klient otrzymał rzecz/rzeczy, od których zakupu chce odstąpić, powinien on odesłać lub przekazać rzecz/rzeczy na adres kontaktowy: ul. Dziennikarska 24, 01-605 Warszawa wraz z Formularzem Zwrotu Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o decyzji odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

Odesłane rzeczy nie mogą nosić śladów użytkowania. Jeśli zwracany towar będzie nosił ślady użytkowania Sklep ma prawo nie uznać zwrotu towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: mistabags@gmail.com. Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Klient ma 12 miesięcy licząc od daty zakupu na złożenie Reklamacji

8.4. Reklamacji nie podlegają mechaniczne uszkodzenia towaru

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres kontaktowy: Tamara Miś-Szczechura, ul. Dziennikarska 24, 01-605, Warszawa, mailowo pod adres maniacbags@gmail.com .

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.


10.4. Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia Kupującym poprzez wysłanie ich na adresy e-mail Kupujących podane przez nich w trakcie procesu rejestracji. W przypadku niewyrażenia przez Kupującego zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, jego Konto podlegać będzie usunięciu.


10.5. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

XI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

11.1. W przypadku przekazania Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 jakichkolwiek danych osobowych, Kupujący wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251, jako administratora danych osobowych ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu.

11.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Tamara Miś-Szczechura, ul. Gen. Zajączka 40, 01-510 Warszawa, Nip 1180888251 (administratora danych osobowych) wyłącznie w celu realizacji Zamówień, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Kupującego oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).


11.3. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl